SOOV.EE PRIVAATSUSPOLIITIKA

AllePal OÜ, registrikood 12209337, aadress Tallinn, Pärnu mnt 141, 11314 (edaspidi AllePal) haldab kuulutuste portaali www.soov.ee (edaspidi Portaal), mis võimaldab Portaali kasutajatel osta ja müüa uusi ja kasutatud asju ning teenused, sh kinnisvara.

AllePal töötleb Portaali kasutajate isikuandmeid vastavalt Baltic Classifieds Group OÜ poolt kehtestatud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetele (kättesaadav: http://www.kinnisvaraweb.ee/blog/wp-content/uploads/2019/05/BCG-isikuandmete-töötlemise-üldpõhimõtted_20.05.2019.pdf) ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud lisatingimustele. Lisaks kasutab AllePal Portaalis küpsiseid vastavalt Baltic Classifieds Group OÜ poolt kehtestatud küpsiste kasutamise tingimustele (kättesaadav: http://www.kinnisvaraweb.ee/blog/wp-content/uploads/2019/05/BCG-Cookie-policy_20.05.2019.pdf).

AllePal kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi „Isikuandmed“):

  • Portaalis registreerimisel Kasutaja poolt avaldatud andmed: nimi, telefoninumber, e-posti aadress;
  • Portaali teenuste kasutamisel (pakkumiste esitamisel) kogutud andmed: kasutaja poolt Portaalis avaldatud aktiivsed/mitteaktiivsed, ootel, aegunud kuulutused;
  • Muul viisil Portaali kasutamise teel saadud andmed, näiteks Portaali vahendusel peetav kirjavahetus teiste kasutajatega, kasutajatoe osutamisel kogutavad kontaktandmed, kasutaja poolt salvestatud otsingud ja tellitud teavitused või lemmikuna tähistatud kuulutused.

Isikuandmete avaldamine AllePalile on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste osutamiseks. Seega kui kasutaja otsustab AllePalile Isikuandmeid mitte avaldada, ei saa AllePal kasutajale teenust osutada.

AllePal töötleb Portaali kasutajate Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

  • Portaali kasutajale teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks;
  • Portaali kasutaja poolt AllePalile antud nõusoleku alusel;
  • AllePalile kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • AllePali õigusliku huvi alusel. Näiteks on AllePalil õigus töödelda kasutaja Isikuandmeid õigustatud huvi alusel pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

AllePal kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Portaali teenuste osutamiseks, kasutajatoe pakkumiseks, personaalsete kommertsteadaannete ning pakkumiste tegemiseks, Portaali analüüsimiseks ja statistika tegemiseks, Portaali ja selle lisateenuste täiendamiseks.

Kasutajad kohustuvad Portaali teenuste kasutamisel teatavaks saanud teiste kasutajate Isikuandmeid (s.o. nimi, e-posti aadress, telefoninumber) töötlema üksnes kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

AllePal kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest. AllePal võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele, Baltic Classifieds Group OÜ kuuluvatele teistele ühingutele.

Lisaks võib AllePal edastada kasutaja poolt kuulutuses avaldatud Isikuandmeid (mh nime, kontaktandmed, eseme/objektiga seotud andmeid) pakutavate teenustega integreeritud teenuste (nagu müügi- ja oksjonikeskkonnad) pakkujale eesmärgiga edendada kuulutuses esitatud objekti müüki ja soodustada täiendavate pakkumiste saamist. Seejuures on AllePalil õigus kasutada müügikuulutuses avaldatud Isikuandmeid mõnes muus AllePalile kuuluvas müügi- või oksjoniportaalis.

AllePal on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Kasutajate Isikuandmeid säilitatakse kuni kliendisuhte lõppemiseni. Kliendisuhte lõpetamiseks ning kogutud andmete kustutamiseks tuleb kasutajal esitada vastavasisuline avaldus AllePalile e-posti aadressile soov@soov.ee.


Palun odake